Dokumentai

Pavienio mokymosi formos savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu tvarkos aprašas

Ugdymo karjerai paslaugų teikimo aprašas

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos įgyvendinimo priemonių aprasas

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus psichotropines medžiagas , tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės ir pozityvaus elgesio skatinimo tvarka

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka

Vadovo  2021 metų veiklos ataskaita

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas  (2020m. redakcija)

Krizių valdymo tvarkos aprašas ( 2020 m.)

Būtinų ugdymo organizavimo sąlygų užtikrinimo tvarkos tvarkos aprašas (2020-08-28 redakcija)

Lankomumo tvarkos aprašas (2019 m. redakcija)

Lygių galimybių tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo tvarka

Elektroninio dienyno nuostatai

Patyčiu prevencijos tvarka

Vidurinio ugdymo turinio pasirinkimo, planavimo ir programos įgyvendinimo tvarka (2019-02-25 redakcija)